Giỏ hàng
Danh mục sản phẩm
Facebook Instagram Youtube Twitter

Nét bút cơ bản thư pháp bút sắt / bút máy Điền Anh Chương

Đăng bởi Nguyễn Chí Việt ngày bình luận

MỤC LỤC [Ẩn]

  NÉT HỮU ĐIỂM 右点

  NÉT TẢ ĐIỂM

  NÉT ĐOẢN HOÀNH 短横

  NÉT TRƯỜNG HOÀNH 长横

  NÉT HOÀNH CÂU 横勾

  NÉT THÙY LỘ THỤ 垂露竖

  NÉT HUYỀN CHÂM THỤ 悬针竖

  NÉT THỤ PHIẾT 竖撇

  NÉT THỤ CÂU 竖勾

  NÉT HỒ LOAN CÂU 弧弯勾

  NÉT THỤ ĐỀ 竖提

  NÉT THỤ CHIẾT 竖折

  NÉT NGỌA CÂU 卧勾

  NÉT THỤ LOAN CÂU 竖弯勾

  NÉT TRƯỜNG PHIẾT 长撇

  NÉT HOÀNH PHIẾT 横撇

  NÉT PHIẾT CHIẾT 撇折

  NÉT PHIẾT CHIẾT ĐIỂM 撇折点

  NÉT CHÍNH NẠI (MÁC) 正捺

  NÉT BÌNH NẠI (MÁC) 平捺

  NÉT TRƯỜNG ĐỀ 长提

  NÉT ĐOẢN ĐỀ 短提

  NÉT HOÀNH CHIẾT ĐỀ 横折提

  NÉT HOÀNH CHIẾT TÀ CÂU 横折斜勾

  NÉT HOÀNH CHIẾT 横折

  NÉT HOÀNH CHIẾT CHIẾT CHIẾT CÂU 横折折折勾

  NÉT HOÀNH CHIẾT LOAN 横折弯

  NÉT HOÀNH CHIẾT LOAN CÂU 横折弯勾

  NÉT HOÀNH CHIẾT CHIẾT CÂU 横折折勾

  NÉT HOÀNH CHIẾT CÂU 横折勾

  NÉT TÀ CÂU 斜勾  Cũ hơn Mới hơn