Giỏ hàng
Facebook Instagram Youtube Twitter

Thị phạm nét cơ bản Nhan Chân Khanh

Đăng bởi Nguyễn Chí Việt ngày bình luận

MỤC LỤC [Ẩn]

  1. Nét hữu điểm

  Ảnh động thể chữ Nhan

  Ảnh động thể chữ Nhan

  2. Nét thụ điểm

  Ảnh động thể chữ Nhan

  Ảnh động thể chữ Nhan

  3. Nét phiết điểm

  Ảnh động thể chữ Nhan

  Ảnh động thể chữ Nhan

  4. Nét phản nại điểm

  Ảnh động thể chữ Nhan

  Ảnh động thể chữ Nhan

  5. Nét tương hướng điểm

  Ảnh động thể chữ Nhan

  Ảnh động thể chữ Nhan

  6. Nét trường hoành (tàng phong)

  Ảnh động thể chữ Nhan

  Ảnh động thể chữ Nhan

  7. Nét trường hoành lộ phong

  Ảnh động thể chữ Nhan

  Ảnh động thể chữ Nhan

  8. Nét đoản hoành tàng phong

  Ảnh động thể chữ Nhan

  Ảnh động thể chữ Nhan

  9. Nét đoản hoành lộ phong

  Ảnh động thể chữ Nhan

  Ảnh động thể chữ Nhan

  10. Nét huyền châm thụ

  Ảnh động thể chữ Nhan

  Ảnh động thể chữ Nhan

  11. Nét thuỳ lộ thụ

  Ảnh động thể chữ Nhan

  Ảnh động thể chữ Nhan

  12. Nét tả đoản thụ

  Ảnh động thể chữ Nhan

  Ảnh động thể chữ Nhan

  13. Nét hữu đoản thụ

  Ảnh động thể chữ Nhan

  Ảnh động thể chữ Nhan

  14. Nét phiết

  Ảnh động thể chữ Nhan

  Ảnh động thể chữ Nhan

  15. Nét đoản phiết

  Ảnh động thể chữ Nhan

  Ảnh động thể chữ Nhan

  16. Nét bình phiết

  Ảnh động thể chữ Nhan

  Ảnh động thể chữ Nhan

  17. Nét hồi phong phiết

  Ảnh động thể chữ Nhan

  Ảnh động thể chữ Nhan

  18. Nét tà nại

  Ảnh động thể chữ Nhan

  Ảnh động thể chữ Nhan

  19. Nét bình nại

  Ảnh động thể chữ Nhan

  Ảnh động thể chữ Nhan

  20. Nét hoành câu

  Ảnh động thể chữ Nhan

  Ảnh động thể chữ Nhan

  21. Nét thụ bình câu

  Ảnh động thể chữ Nhan

  Ảnh động thể chữ Nhan

  22. Nét thụ bình câu

  Ảnh động thể chữ Nhan

  Ảnh động thể chữ Nhan

  23. Nét thụ loan câu

  Ảnh động thể chữ Nhan

  Ảnh động thể chữ Nhan24. Nét qua câu

  Ảnh động thể chữ Nhan

  Ảnh động thể chữ Nhan

  25. Nét phiết chiết

  Ảnh động thể chữ Nhan

  Ảnh động thể chữ Nhan

  26. Nét hoành chiết câu

  Ảnh động thể chữ Nhan

  Ảnh động thể chữ Nhan


  Cũ hơn Mới hơn